Introduktion till matematikstudier, ämneslärare

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA517

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA517
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 16 mars 2016
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A11/14)

Mål

Kursens syfte är att ge insikter i att undervisa matematik genom att ta del av styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur. Vidare ska kursen ge förtrogenhet med de klassiska konstruktionerna i euklidisk geometri samt ge insikt i den rigorösa bevisföringen i matematik.

För godkänt betyg på kursen ska studenten kunna i

Matematikdidaktik 3 hp:

  • redogöra för innehållet i matematikämnets kursplaner och ämnesplaner;
  • redogöra för hur olika faktorer påverkar matematikinlärningen;
  • jämföra olika undervisningsmetoder;
  • redogöra för och diskutera frågeställningar inom matematikdidaktik;
  • planera lektioner i matematik utifrån aktuella styrdokument.

Euklidisk geometri 2 hp:

  • redogöra för centrala begrepp och definitioner i euklidisk geometri;
  • utföra geometriska konstruktioner med passare och linjal;
  • formulera viktigare resultat och satser inom matematiska områden och kunna beskriva huvuddragen i viktigare satsers bevis;
  • presentera matematiska resonemang för andra.

Innehåll

Matematikdidaktik 3 hp.

Styrdokument för matematik i grund- och gymnasieskolan. Olika perspektiv på lärande och undervisning. Samspelet mellan lärande och undervisningens innehåll och utformning. Uppgiftskonstruktion. Läromedelsanalys. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i matematiklärande. Betyg och bedömning. Digitala resurser.

Euklidisk geometri 2 hp.

Grundläggande begrepp inom euklidisk geometri. Kongruensfall. Några viktiga satser och bevis av dessa, exempelvis basvinkelsatsen, triangelns vinkelsumma, Pythagoras sats, bisektrissatsen, kordasatsen. Likformighetsgeometri. Geometri som deduktiv vetenskap. Problemlösning. Geometriska figurer som stöd för ett resonemang. Geometriska konstruktioner med passare och linjal.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, grupparbeten och seminarier. Alla grupparbeten och seminarier är obligatoriska.

Examination

Matematikdidaktik 3 hp examineras genom deltagande på seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Euklidisk geometri 2 hp examineras genom muntliga redovisningar och skriftligt prov.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Euklidisk geometri och Matematik- och fysikdidaktiska aspekter på ämneskurser inom lärarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin