Balochiska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5BA002

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5BA002
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 29 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Balochiska A

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i det balochiska språkets formlära och syntax. Dessutom avses att ge ytterligare färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochisk litteratur ingår också.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- översätta medelsvåra meningar från svenska till balochiska och vice versa;

- skriva i latinsk skrift en medelsvår text som läses upp;

- skriva en enklare text i latinsk skrift på balochiska;

- läsa en enklare text i arabisk skrift på balochiska;

- aktivt behärska ett utvidgat ordförråd som innefattar samtal om traditionell balochisk kultur och ekonomi (agrikultur och boskapsskötsel) samt sociopolitiska förändringar i samband med moderniseringen av samhället;

- idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen;

- läsa skönlitterära texter (prosa och poesi) med begripligt uttal;

- översätta enkla balochiska skönlitterära texter till svenska

- analysera balochiska texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i;

- redogöra för de viktigaste genrerna i den balochiska muntliga litteraturen;

- redogöra för den balochiska muntliga litteraturens roll i samhället;

- känna till två klassiska balochiska diktare och redogöra för deras liv och diktning;

- beskriva framväxten av den moderna balochiska skriftliga litteraturen;

- redogöra för fyra viktiga moderna balochiska författares liv och litterära verk.

Innehåll

Delkurs 1: Grammatik och textläsning

Delkurs 2: Textläsning och fördjupad syntax

Delkurs 3: Muntlig och skriftlig språkfärdighet

Delkurs 4: Balochisk litteratur

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin