Pierre Bourdieus utbildningssociologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4UK086

Kod
4UK086
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • relatera till varandra centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i Pierre Bourdieus utbildningssociologiska studier
  • analysera förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier och diskutera utvecklingslinjerna i studierna
  • använda några av de centrala begreppen i en analys av ett utbildningssociologiskt problem och motivera val av begrepp

Innehåll

Kursen avhandlar Pierre Bourdieus utbildningssociologi och tar utgångspunkt i de centrala utbildningssociologiska studierna.

Tonvikten ligger vid

  • centrala begrepp, metodologiska utgångspunkter och viktiga resultat i de centrala utbildningssociologiska studierna
  • förhållandet mellan begrepp, metoder och resultat i dessa studier
  • användandet av begreppen i analys av utbildningssociologiska problem

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin