Miljörätt

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2JS905

Kod
2JS905
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, 19 maj 2016
Ansvarig institution
Juridiska institutionen

Allmänt

Fastställd den 11 januari 2016 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen (1993:100). Kursplanen träder i kraft den 15 januari 2016. Reviderad den 19 maj 2016, revideringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap

Mål

Kursens mål som förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra grundläggande för gällande svensk miljörätt och den tillämpningsmetodik som hör till rättsområdet,
  • redogöra för och diskutera de rättsliga styrmedlens effektivitet på miljöområdet,
  • med hjälp av främst lagtext lösa praktiska miljörättsliga problem.

Betygskriterier

Godkänt betyg ges om studenten uppfyller kursmålen ovan, som närmare specificeras i seminarieuppgifter och skriftlig tentamen.

Innehåll

Grunderna i svensk miljörätt, med tyngdpunkt på miljöbalken. Den svenska miljörätten be­hand­las i hög grad utifrån ett EU-rättsligt perspektiv och, i viss utsträckning, ett inter­nationellrättsligt. Viktiga delområden på kursen är miljörättsliga principer och mål, hän­syns­regler och hushållningsbestämmelser, särskilda naturskyddskrav, kontrollen av miljö­farlig verksamhet och vattenverksamhet samt efterbehandling av förorenade områden. Rätten att medverka och att överklaga i miljöprocesser (hos bl.a. mark- och miljödomstolar) behandlas också, översiktligt. Introduktion av juridiken och miljörätten på ett generellt plan.

Undervisning

Föreläsningar och tre seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) och aktivt deltagande och muntlig redovisning på seminarier (3 hp).

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. Vid kursen slut anordnas en skrivning på högst fem timmar. Betyg på kursen sätts på grundval av den och aktivt deltagande på tre seminarier. Se vidare i bifogad undervisningsplan. Vid synnerliga skäl kan examinationen utformas på annat sätt, exempelvis muntlig tentamen.

För den som underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel vid skrivningen är allt skriftligt material, såsom författningstext, kurslitteratur och anteckningar från undervisningen m.m.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär t.ex. att uppkoppling till Internet inte är tillåten. Se vidare instruktioner om hänvisningar m.m. som lämnas under kursen! Den som fuskar anmäls. Universitetets disciplinnämnd kan besluta om varning eller avstängning under en period om högst sex månader.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin