Fysiologi, kost och hälsa

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG420

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG420
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • ange grundläggande fakta om människokroppens fysiologi med särskild tonvikt på fysisk aktivitet och energibalans
  • förklara basala begrepp inom näringslära och bedömning av nutritionsstatus samt relatera till de gällande näringsrekommendationerna
  • översiktligt beskriva dopningspreparat och andra prestationshöjande medel samt narkotika
  • använda och söka information i databaser samt kritiskt granska informationsflödet i dessa

Innehåll

Kursen tar upp energiomsättningens olika komponenter och hur dessa påverkas av olika faktorer. Vidare behandlas bestämningar av kroppssammansättningen, beräkningar av kost- och aktivitetsregistrering samt mätning av fysisk prestationsförmåga. Laborationen genomförs efter att deltagarna insamlat data för kostintag, vardagsaktiviteter och fysisk träning . Dessutom tar kursen upp näringslära och näringsrekommendationer, , kostens sammansättning och ämnesomsättningen, olika dieter, kosttillskott, kost och träning för olika aktiviteter, dopningspreparat och andra prestationshöjande medel.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, , laboration och seminarium . Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 3 hp; Laboration 2 hp

Teoridelen fordrar aktivt deltagande i obligatoriska moment (föreläsning/seminarium). Laborationsdelen fordrar laborationsrapport.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin