Ledningsnät och dricksvattenberedning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV441

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV441
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp eller Hydrologiska processer 10 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning utifrån deras beskaffenhet och tillgång, samt diskutera de viktigaste utmaningarna för dricksvattenförsörjningen i Norden
  • beräkna lösligheten av gaser och lösta ämnen utifrån jämviktsreaktioner
  • beskriva syften och principerna för olika beredningssteg i dricksvattenproduktion
  • beräkna och redogöra för förändringar i kemisk och mikrobiell sammansättning som ett resultat av bland annat sand- och membranfiltrering, flockulering, sedimentation, jonbyte, adsorption samt olika desinfektionsmetoder
  • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten och för ett avloppsledningsnät
  • bestämma lämpliga hydrauliska dimensioner för ett vattenlednings- och avloppsledningsnät
  • bedöma och diskutera Livsmedelsverkets anvisningar för dricksvattenkvalitet

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning. Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna: sand- och membranfiltrering, flockulering, sedimentation, jonbyte, adsorption, olika desinfektionsmetoder. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av vattenledningsnät. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden).

Undervisning

Föreläsningar, laboration och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laboration, skriftliga rapporter och övningar (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin