Global farmaci

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FN203

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FN203
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter tidigare kurs 3FN234 eller 3FN004 Global farmaci.

Behörighetskrav

För studerande på Apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 150 hp inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi, 7,5 hp och Farmaceutisk bioteknologi, 3 hp samt ha följt alla tidigare kurser på termin 1-7.

För studerande på receptarieprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 120 hp inklusive godkänt betyg på kurserna Farmakognosi och läkemedlens ursprung, 6 hp och Läkemedels struktur och analys, 7,5 hp eller kursen Läkemedlens ursprung, struktur och analys, 13,5 hp samt ha följt alla tidigare kurser på termin 1-5.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har kunskaper motsvarande: a) receptarieexamen 120 hp, kompletterad med fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp. b) 150 hp inklusive 120 hp i kemi och biologi, samt fortsättningskurser inom farmaci om minst 22,5 hp alternativt Farmakognosi B 15 hp. c) motsvarande kunskaper inom ämnesområdet. För samtliga krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Den studerande skall efter genomgången kurs:

  • kunna förklara begreppen traditionell medicin och traditionella läkemedel, och kunna sätta dessa i relation till västerländska läkemedel och västerländsk läkemedelsanvändning i ett globalt perspektiv
  • kunna redogöra för de organisationer i Sverige som arbetar med bistånd och forskning inom området global hälsa
  • kunna värdera form och funktion hos ett traditionellt medicinskt system genom egna erfarenheter från litteratur- eller fältstudier
  • kunna långsiktigt verka till kunskaps- och kompetensuppbyggnad kring traditionell medicin och global hälsa

Innehåll

Kursen behandlar globala variationer i traditionell medicin som relateras till västerländsk medicin och västerländsk läkemedelsanvändning. Inledningsvis studeras de traditionella medicinska systemen som idag praktiseras globalt, exempelvis Ayurveda och kinesisk medicin.

I denna kurs får vidare studenten särskilt träna på att:

  • skriftligen sammanställa och presentera information i form av en uppsats och muntligen
  • förbereda och aktivt deltaga i studiebesök
  • för de som deltager i det frivilliga fältmomentet: förbereda fältarbete i tropiskt land

Undervisning

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, studiebesök och litteraturarbete. Den senare delen av kursen genomförs i ett land där denna samverkan med västerländsk skolmedicin kan studeras, exempelvis Sri Lanka, Taiwan eller Oman. Alternativt stannar den studerande kvar i Sverige och skriver under handledning ett mer omfattande litteraturarbete.

Obligatoriska moment:

Kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid kursintroduktion, vissa schemalagda föreläsningar samt vid avslutande redovisning av litteraturarbete.

Examination

Examination sker genom godkänd skriftlig och muntlig redovisning av genomfört litteraturarbete (provkod).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin