Aktuella forskningsområden inom lingvistik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN141

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN141
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 augusti 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik D och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med lingvistik eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
  • redogöra för, analysera och kritiskt granska relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
  • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och göra professionellt adekvata muntliga och skriftliga presentationer av resultaten.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

  • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
  • Fylogenetisk analys av språk
  • Grammatikalisering
  • Färgsemantik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och seminariepresentationer.

Varje lärandemål bedöms som underkänt, godkänt eller väl godkänt. Godkänt på kursen ges då samtliga lärandemål är minst godkända. Om minst hälften av dessa är väl godkända ges istället betyget väl godkänd på kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN142).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin