Nordsamiska A2

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SM015

Kod
5SM015
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 augusti 2016
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Nordsamiska A1, 15 hp

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i att tala, skriva och läsa nordsamiska samt att ge grundläggande kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska till nordsamiska med hjälp av adekvata hjälpmedel
  • förfoga över ett nordsamiskt basordförråd omfattande minst 500 ord
  • ha goda kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

Delkursen innehåller 50 sidor nordsamisk text med ett grundordförråd på 500 ord. Under kursen studeras skriftbildens relation till det fonologiska systemet och vissa grundläggande syntaktiska strukturer.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande muntlig tentamen. Ordkunskapen kontrolleras genom ett skriftliga prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna läsa och förstå enklare nordsamiska texter med anlitande av adekvata hjälpmedel

• kunna analysera enklare nordsamisk text ur grammatisk synvinkel med hjälp av relevant terminologi

Delkurs 2. Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp

Delkursen behandlar huvuddragen i samernas historia och kulturhistoria samt deras nuvarande samhällsförhållanden och ger en kort introduktion i samisk litteraturhistoria. Stor vikt läggs vid särdragen i samisk kultur. Delkursen ger också kännedom om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om samisk historia, samisk kultur och samiska samhällsförhållanden

• ha grundläggande kunskaper i samisk litteraturhistoria

• kunna sätta in samerna i deras uraliska sammanhang genom att veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.

Övriga föreskrifter

Nordsamiska är ett biområde och kan inte utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin