Introduktion till kandidatprogrammet i fysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA606

Kod
1FA606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • översiktligt redogöra för hur forskning bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi
  • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
  • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
  • planera sina fysikstudier samt reflektera över sitt eget lärande
  • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
  • använda de datorprogram som krävs på de inledande kurserna inom programmet

Innehåll

Beskrivning av begreppet fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv. Fysikämnets kultur.

Aktuell forskning: Studiebesök i forskargrupper och diskussion av vetenskapliga publikationer.

Upplägget av kandidatprogrammet i fysik, introduktion till datorsystem.

Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Gästföreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång (1 hp). Muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper (2 hp). Diskussion av vetenskaplig publikation (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin