Systemdesign med ett användarperspektiv

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MD034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, Människa-datorinteraktion G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp. Genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och använda centrala begrepp inom människa-datorinteraktion, speciellt inom interaktionsdesign och gränssnittsutformning,
  • designa och konstruera ett användargränssnitt – med fokus på användbarhet – utifrån relevanta intressenters behov,
  • beakta etiska, samhälleliga och kulturella värden i tekniskt utvecklingsarbete,
  • utvärdera ett systems användbarhet, d.v.s. i vilken utsträckning detta kan användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett specificerat sammanhang,
  • genomföra ett agilt utvecklingsprojekt.

Innehåll

Implementering och utvärdering av responsiva, grafiska användargränssnitt mot datorsystem. Analys av intressenters behov, inklusive användare, organisationer och samhälle. Strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt till nya eller existerande system inklusive databaskopplingar.

Nyckelbegrepp: design, användbarhet, användarcentrering, utvärderingsmetoder, modell-vy-kontroll, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, GUI, API.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete i grupp och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig redovisning av projekt samt inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD016 Människa­-datorinteraktion, 1MD002 Gränssnittsprogrammering I eller 1MD031 Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin