Biosensorer

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB446

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB446
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med (1) 20 hp kemi, inklusive 15 hp biokemi, eller (2) 20 hp kemi och Cellbiologi, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de vanligast använda biosensorerna och deras detektionsprinciper
  • förklara hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden
  • jämföra olika tekniker med avseende på till exempel känslighet och selektivitet
  • beskriva och kritiskt granska en utvald tillämpning inom biosensorområdet
  • föreslå en ny typ av biosensor för ett givet problem

Innehåll

Exempel på hur biosensorer används inom olika tillämpningsområden. Metodvalidering. Protein/antikroppsbaserade sensorer: proteinimmobilisering, specificitet, bindningskonstanter, kinetik, diffusion. Elektrokemiska och optiska signalgivare. Potentiometriska metoder. Redox-enzymer i amperometriska mätmetoder. Konduktometriska metoder. Kvartsmikrovågens användning. Optiska metoder: UV/Vis/IR, fluorescens, luminescens, fiberoptik, ytplasmonresonans. Diagnostiska och andra biosensorstillämpningar granskas kritiskt med speciell tonvikt på metodernas känslighet, specificitet och stabilitet.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete, ev. studiebesök.

Examination

Skriftligt prov motsvarar 3 hp. Projektarbetet motsvarar 2 hp och examineras muntligt och skriftligt. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av det skriftliga provet och projektarbetet.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kurserna 1KB650 Biosensorer, 5 hp, eller 1KB466 Biosensorer, 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin