Bolagsstyrning, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE854

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE854
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Finansiering, Redovisning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi samt 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Frågor kring företagets bolagsstyrning (Corporate Governance) har under senare år fått ökad betydelse. Området behandlar frågor om hur ansvar och befogenheter (beslutsrätt) fördelas ut i företaget, vilka incitament och vilken kontroll som utformas i företaget, allt i en strävan efter att skapa en ekonomiskt effektiv verksamhet. Kursdeltagarna utvecklar specifikt:

  • en förståelse för hur bolagsstyrning varierar mellan länder och regioner,
  • en förståelse för hur ägare styr och påverkar företagsledningen i deras finansiella beslutsfattande,
  • en förståelse för hur olika finansiella beslut relaterar till och påverkas av bolagsstyrning,
  • en förståelse av hur akademisk forskning skall läsas, förstås och värderas (bedömas),en förmåga att presentera och leda akademiska diskussioner.

Innehåll

Kursens innehåll relaterar till samspelet mellan bolagsstyrning och företagsledningens finansiella beslut. Följande teman ingår i kursen:

  • Internationella jämförelser av bolagsstyrningssystem
  • Bolagsstyrnings påverkan på finansierings-, utbetalnings- och investeringspolitik
  • Styrelsens roll och sammansättning samt konsekvenser av dessa
  • Rollen och funktionen av incitamentsprogram

En betydande del av lärandet är relaterat till seminarier där deltagarna diskuterar i förväg bestämd litteratur eller bestämda fallstudier.

Studenter uppmuntras att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i relation till hur finansiella beslut sker och bör ske. En studiehandledning är tillgänglig för kursens deltagare innan kursen börjar.

Undervisning

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen består av aktiv medverkan i seminarier där både individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter och moment ingår, och ett individuellt skriftligt prov. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat kurserna International Financial Management (2FE609, 8FE609, 2FE766) och Investments and Finance in the Multinational Corporation (2FE832, 8FE832).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin