Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS222

Kod
5NS222
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av litterära genrer,
  • tillämpa språkvetenskapliga modeller för analys av skönlitterära texter,
  • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv,
  • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andrapråksperspektiv,
  • visa på hur modersmålet kan användas som en resurs i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin