Bioorganisk kemi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB406

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB406
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 juni 2017
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Grundläggande kemi, 10 hp och Organisk kemi, 5 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • använda regler för beskrivning av bioorganiska föreningars struktur och stereokemi
  • relatera biomolekylers kemiska struktur till reaktivitet och egenskaper som löslighet, bindningsförmåga (vätebindningsförmåga, lipofilicitet, hydrofilicitet), kiralitet
  • diskutera likheter och skillnader mellan transformeringar av biomolekyler i levande system (vattenmiljö) och in vitro, t.ex. industriell syntes
  • beskriva hur några begrepp i kursen tillämpas inom biomolekylär- och läkemedelsområdet
  • ge exempel på hur kemiska egenskaper och reaktivitet kan påverka miljömässiga och ekonomiska beslut
  • redogöra för och använda kromatografiska metoder för bestämning av organiska ämnen
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar

Innehåll

Organisk kemi av biologisk relevanta föreningsklasser: Kolhydrater, lipider, aminosyror och peptider, nukleinsyror. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Exempel för katalytiska reaktioner: Syra-bas katalys, enzymatisk katalys, katalys med hjälp av metaller (i biologiska system). Organisk-kemiska reaktioner i vatten. Jämförelse mellan syntes i biologiska system och industriell syntes. Grunderna för kromatografisk separation. Analys av biomolekyler, t.ex. peptider, nukleinsyror, med kemiska och spektroskopiska metoder.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB472 Grundläggande organisk kemi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin