Personlig och professionell utveckling (termin 2)

2 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC142

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC142
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska- och faktakunskaper, utvecklar en handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

  • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
  • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av makt och handlingsutrymme i utövandet av socialt arbete

Färdighet och förmåga

  • kunna visa etisk medvetenhet och empatisk förmåga genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
  • kunna visa förmåga till professionellt förhållningssätt genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
  • kunna kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
  • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna kunskapsutvecklingen samt professionella utvecklingen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete
  • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
  • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Kursen innehåller också en mindre fältstudie av verksamhet inom praktiskt socialt arbete. Studenterna för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Kursen Personlig och professionell utveckling sker i mindre grupper av studenter. Undervisningen består av obligatoriska seminarier i personlig och professionell utveckling, Studenterna är indelade i mindre grupper. Ett självständigt projektarbete – en fältstudie – utförs inom det sociala arbetets fält. Under kursen sammanställer studenten självständigt loggar i en loggbok.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter i anslutning till projektarbetet, deltagande i seminarier/gruppövningar, samt genom en sammanfattande, skriftlig kritisk reflektion rörande studentens personliga och professionella utveckling. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U)/Godkänt (G). Student som inte medverkat i projektarbetet eller varit frånvarande från seminarier/gruppövningar ges individuella kompletteringsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin