Personlig och professionell utveckling (termin 4)

2 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC144

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SC144
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialt arbete G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 februari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för socialt arbete

Allmänt

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/ eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska- och faktakunskaper, utvecklar handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

  • kunna visa fördjupad kännedom och förståelse för grupprocesser

Färdighet och förmåga

  • kunna visa förmåga att leda samtalsgrupper och att föra kritiskt reflekterande samtal
  • kunna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
  • kunna kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
  • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna kunskapsutvecklingen samt professionella utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete.
  • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
  • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Att självständigt skapa manus för rollspel till seminarier utifrån olika teman ingår i kursen samt att utifrån dessa manus leda sina kurskamrater. Studenterna för loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisningen sker i mindre grupper av studenter. Seminarierna är obligatoriska och har en fast struktur. Under kursens gång intar studenterna både rollen som deltagare och som ledare för gruppövningarna. Under kursen sammanställer studenten självständigt loggar i en logg-bok.

Examination

Kursen examineras genom en sammanfattande, skriftlig kritisk reflektion som utgår från studentens loggar, gemensamt skapande av gruppmanus, samt aktivt deltagande som ledare och deltagare i seminarier och gruppövningar. Betyg sätts i enlighet med skalan Underkänt (U)/Godkänt (G). Student som inte medverkat i att skapa gruppmanus eller deltagit aktivt i gruppen som ledare och deltagare ges individuell kompletteringsuppgift.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin