Industriell ekonomi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE743

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE743
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci/medicin.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för det industriella företagets olika situationer,
  • tolka årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter i industriföretag, inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal i dessa,
  • beskriva hur ekonomisk styrning av resultat, agerande, person och företagskultur fungerar i ett industriföretag,
  • förklara hur strategisk planering, ledarskap, entreprenörskap, organisation, produktion och lärande fungerar i ett industriföretag,
  • förklara hur industriföretaget marknadsför och prissätter sina produkter,
  • förklara hur företaget verkar i sin omvärld.

Innehåll

Kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering, investeringskalkylering, redovisning och bokföring, budgetering, finansiering, finansiell analys, prissättning samt ekonomistyrning behandlas som stöd för och kring beslutsfattandet. Inblickar i företaget och dess omvärld, ledarskap, entreprenörskap, organisation, strategisk planering, lärande och marknadsföring ges för förståelse av det industriella företagets förutsättningar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, seminarier och räknestugor.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp). Skriftliga inlämningsuppgifter och seminarium ger bonuspoäng vid tentamenstillfällen inom ett år från kursstart.

Övriga föreskrifter

Kursen ​kan inte medräknas i en examen samtidigt med någon av följande kurser: 1TE728 Industriell ekonomi och 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin