Mekanik KF

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA602

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA602
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kunskaper behövs i envariabelanalys och linjär algebra från kursen Geometri och Analys I, som med fördel kan läsas samtidigt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • redogöra för hur vektorbegrepp kan användas för att beskriva fysikaliska kvantiteter som hastighet, acceleration, kraft och moment
  • redogöra för samt tillämpa fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partikelsystem och stela kroppar
  • redogöra för samt tillämpa teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons och Eulers lagar
  • tillämpa den klassiska mekanikens lagar för att analysera och beskriva translation, rotation och svängningsrörelse
  • redogöra för och tillämpa grundläggande modeller för ett materials elastiska egenskaper
  • visa analytisk problemlösningsförmåga samt göra rimlighetsanalys inom ramen för kursens innehåll
  • genomföra fysikaliska experiment samt förklara, diskutera och försvara resultaten
  • självständigt analysera fysikaliska förlopp och formulera grundläggande mekaniska modeller samt lösa dessa för att beskriva fenomen i vår omgivning

Innehåll

Fysikaliska grundbegrepp (massa och tröghetsmoment, hastighet, acceleration, kraft och rörelsemängd samt deras moment, arbete, energi, impuls ), rätlinjig rörelse, kroklinjig rörelse (beskrivning med kartesiska, tangential/normal och polära koordinater), Newtons rörelselagar och deras tillämpningar, bevarandelagar, partikelsystem, stöt, Keplers lagar, stela kroppars rotation, accelererade referenssystem, Eulers lagar och deras tillämpningar vid translation och plan rotationsrörelse för stela kroppar, svängningsrörelse, modeller för föremåls rörelser med tillämpningar, jämvikt, elasticitet, fluiders mekanik, mekaniska vågor, ljud.

Undervisning

Lektionsundervisning i stora och små grupper och laborationer.

Experimentellt arbete, laborationer, muntlig och skriftlig presentation.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Muntlig tentamen (4 hp).

Skriftlig tentamen (4 hp).

Inlämningsuppgifter (2 + 1 hp).

Laborationer (2 + 2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin