Människans evolution - översiktskurs

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG046

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG046
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om människans evolutionära historia, inklusive en grundläggande kunskap om hur genomet fungerar och utvecklas, hur genomisk variation undersöks och analyseras och vad vi har lärt oss om människans evolutionära historia genom genetiska studier.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • översiktligt beskriva genomets funktion och hur det nedärvs
  • förklara de grundläggande populationsgenetiska begreppen som är viktiga för att analysera människans demografiska historia
  • diskutera hur man undersöker och analyserar genomisk variation
  • översiktligt beskriva teorier om människans ursprung
  • diskutera fördelarna och utmaningarna med att arbeta med gammalt DNA
  • diskutera hur människor migrerade och befolkade världen och hur nya migrationsvågor påverkat fördelningen av genetisk variation
  • ge exempel på hur människan anpassats till olika miljöer
  • ge exempel på hur gener och kultur kan interagera och hur dessa interaktioner kan forma genetisk variation hos människan.

Innehåll

Hur genomet fungerar, hur gener nedärvs och hur genetisk variation beter sig i en population. Grundläggande populationsgenetiska begrepp och hur de används för att analysera människans historia och demografi. Genetiska varianterna och hur de undersöks. Etiska principer för arbete med människor. Analys av genetisk/genomisk variation hos människan. Fossilfynd och studier av våra närmaste släktingar. “Ancient DNA” från arkaiska människor och Neandertalare. Relation mellan arkaiska människor och dagens människor. Möjligheter och utmaningar för “ancient DNA”-studier. Människans migrationsmönster under de senaste 100,000 åren. "Ut ur Afrika" migrationen, kolonisering av Oceanien och Amerika. Migration som sprider jordbruket. Evolution under de senaste 7 miljonerna år för den mänskliga linjen. Gen-kultur-interaktion och evolution.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, artikeldiskussioner och litteraturprojekt.

Examination

För godkänt fordras aktivt deltagande i seminarier och artikeldiskussioner (4 hp) och muntlig (2 hp) och skriftlig (4 hp) presentation av individuellt litteraturprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin