Modellering för kombinatorisk optimering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL451

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL451
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Baskurs i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik, logik, graf- och mängdteori samt implementering av enkla sökalgoritmer.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera begreppet kombinatoriskt (optimerings- eller satisfierbarhets-) problem
  • förklara begreppet villkor, såsom det används i ett villkorsbaserat modelleringsspråk
  • modellera ett kombinatoriskt problem i ett villkorsbaserat lösningsteknik-oberoende modelleringsspråk
  • jämföra (empiriskt) flera modeller, såsom att introducera redundans eller identifiera och ta bort symmetrier
  • beskriva och jämföra lösningstekniker som kan användas av backends till ett villkorsbaserat modelleringsspråk, t.ex. villkorsprogrammering, lokal sökning, Boolesk satisfierbarhet (modulo teorier) och heltalsprogrammering
  • välja lämpliga lösningstekniker för ett kombinatoriskt problem och motivera valet
  • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med en för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll

Användningen av verktyg för att lösa ett kombinatorisk problem, genom att först modellera problemet i ett lösningsteknik-oberoende villkorsbaserat modelleringsspråk och sedan köra modellen i en befintlig lösare.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, handledning och projekt.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (3 hp).

Muntliga och skriftliga projektredovisningar (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1DL448 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL449 Modellering för kombinatorisk optimering eller 1DL441 Kombinatorisk optimering med villkorsprogrammering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin