Naturarv inom hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EE643

Kod
5EE643
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Allmänt

Kursen kan läsas som valbar fördjupningskurs inom Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling, inom Masterprogram i hållbar destinationsutveckling eller som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora, eller programkursen Introduktion till hållbar destinationsutveckling.

Mål

Kursen är en introduktion till humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på hur natur, landskap och naturarv kan användas som resurs för destinationsutveckling. Naturarvens förutsättningar, förhandlingar och konstruktioner behandlas, liksom antropocentriska och posthumanistiska perspektiv på miljöhistoria, natursyn och relationer mellan kultur och natur. Kursen syftar också till att med etnografiska metoder uppmärksamma och analysera möjligheter och konsekvenser av grön turism ur lokala och regionala samhällsperspektiv.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskapsmål

  • På ett reflekterande sätt förhålla sig till ett antropocentriskt naturbegrepp i relation till hur natur, landskap och naturarv brukas inom destinationsutveckling.
  • Kritiskt analysera och tillämpa visuella och narrativa perspektiv på miljö och naturarv som konfliktfält med lokala och globala aktörer och hur sådana aktörer agerar inom komplexa socioekonomiska och ekologiska samband.
  • Med etnografiska metoder självständigt genomföra en begränsad materialinsamling som analyseras med fokus på hur natur framställs och används inom destinationsutveckling.
  • Strategiskt reflektera över hur natur och naturarv används som resurs för att utveckla en destination, och hur sådan användning både kan främja och långsiktigt utmana socioekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Färdighetsmål

  • Redogöra för på kursen centrala perspektiv, begrepp och analysmetoder samt reflektera över etiska överväganden som följer med tillämpningen av sådana metoder.
  • Självständigt och med etnografiska metoder genomföra en mindre undersökning som identifierar problem som kan uppstå då natur används inom turism- och besöksnäring, samt i skriftlig eller annan form redovisa och föreslår strategiska hållbarhetslösningar på sådana problem.

Innehåll

Kursen utgår ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Miljöer har en tydlig platsbundenhet och centrala perspektiv på kursen behandlar frågor om miljöns bruk och återbruk som resurs i destinationsutveckling inom olika fält, men med fokus på trädgårdar samt urbana och rurala landskap. Med utgångspunkt i fält såsom etnologi, humanekologi, kulturgeografi och arkeologi uppmärksammas naturens sociala och kulturella dimensioner i form av normativa värdemönster, visuella representationer och berättelser. Kursen ger färdigheter i att använda tvärvetenskapliga perspektiv på frågor om hur relationer mellan människa och miljö påverkar hur hållbarhet görs, förstås och uppnås med fokus på samtida destinationsutveckling.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska seminarier. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter som vilka genomförs under kursen tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier (1 hp), övningar (1 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (2,5 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin