Hållbar utveckling, CSR och livscykelanalys

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG240

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG240
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 14 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

15 hp inom Industriell teknik, inkl. Kvalitetsteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begreppen hållbar utveckling och företagens sociala ansvar (CSR)samt beskriva deras drivkrafter,
  • redogöra för triple bottom line, där miljö samt ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling ingår,
  • redogöra för FN:s hållbarhetsmål och de nationella miljökvalitetsmålen,
  • beskriva angreppssätt för ökad hållbarhet; International Organisation for Standardisation (ISO) 14000, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ISO 26000, ISO 31000, Gender Development Index (GDI), Global Reporting Initiative (GRI),
  • beskriva hur arbetssätt från kvalitetsutveckling kan användas för att förstärka arbete med socialt ansvarstagande i organisationer,
  • redogöra för produkters miljöpåverkan,
  • genomföra en förenklad livscykelanalys,
  • redogöra för hållbart och etiskt ledarskap samt begreppen konsonans och maximalistisk etik.

Innehåll

Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s hållbarhetsmål och de nationella miljökvalitetsmålen. Olika angreppssätt för ökad hållbarhet. Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån begreppet triple bottom line, inkluderande miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering. Systematiskt arbete för hållbar utveckling. Möjliga synergier mellan kvalitetsutveckling och företagens sociala ansvar. Hållbart ledarskap, etiskt ledarskap och etiska perspektiv. Grunder i livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar, workshops samt övningar enskilt och i grupp.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), seminarier (2 hp), samt muntlig och skriftlig redovisning av grupparbete (4 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin