Introduktion till hållbar destinationsutveckling

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG420

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG420
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera vad en destination är,
  • kritiskt diskutera vad hållbarhet är och olika möjliga vägar att nå hållbarhet,
  • redogöra för olika perspektiv på regional utveckling,
  • beskriva den historiska framväxten av begreppet destinationsutveckling,
  • förklara skillnaden i betydelse av destinationsutveckling för medborgare, näringsidkare, respektive besökare, samt deras olika roller och ansvar,
  • beskriva grundläggande globala turismmönster,
  • redogöra för några hållbarhetsutmaningar som destinationsutveckling står inför, samt diskutera några möjliga sätt att hantera dem.

Innehåll

Introkursen kommer att diskutera vad en destination är och i detta sammanhang diskutera destinationsutveckling inte minst utifrån begreppet DMO (destination managing/marketing organization). Destinationsutveckling (som ofta är kopplad till turistnäringen) ska jämföras med mer allmän regionalutveckling, dvs vad som brukar kallas samhällsplanering. En del av kursen ägnas åt att förstå den ekonomiska omvandlingen som har lett fram till den typ av turism och destinationsutveckling som idag finns. Under denna del kommer också begreppet branding att diskuteras. Även diskuteras hur den gängse destinationsutvecklingen i dagsläget påverkar olika delar av befolkningen. Dessutom diskuteras turism ur ett globalt perspektiv. Varifrån kommer besökarna och vart reser de? Kursen kommer att diskutera vad hållbarhet är, hur ohållbarhet uppstår, och vad som krävs för att hållbarhet skall kunna uppnås. Kompetenser som krävs för hållbarhet kommer att diskuteras, samt hur dessa kan nås och vad som krävs av samhällsutveckling för att gynna sådana kompetenser. Kursen kommer att exemplifiera några hållbarhetsutmaningar som destinationsutveckling och turism står inför, samt olika sätt som dessa skulle kunna hanteras. Exempel från Gotland används. Studenterna får göra ett grupparbete där de studerar sin egen hembygd utifrån ett destination/turistnäringsperspektiv och diskutera i grupp vilka skillnader som finns mellan olika delar av världen och varför.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning, studiebesök och övningar. Stor vikt läggs vid kursens praktiska moment såsom gruppövningar och självständiga uppgifter vilka genomförs tillsammans med det omgivande samhället.

Examination

Grupparbete (2,5 hp). Skriftlig och muntlig presentation (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin