Introduktion till entreprenörskap inom besöksnäringen

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TG424

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG424
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar destinationsutveckling A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Introduktion till hållbar destinationsutveckling

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • analysera och kritiskt värdera de speciella förutsättningarna inom besöksnäringen för entreprenörskap och företagande ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för innebörden av effectuation som handlingsstrategi för entreprenörskap, särskilt inom besöksnäringen och ur ett hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för och problematisera för- och nackdelar med att arbeta i lokala nätverk av aktörer - myndigheter, organisationer och företag,
 • beskriva olika sätt att förhålla sig till värde och värdeskapande ur särskilt etiska perspektiv och hållbarhetsperspektiv,
 • redogöra för hur man kan hantera redovisning och ekonomisk styrning i besöksnäringsföretag,
 • redogöra för grundläggande juridiska fundament och avtalskonstruktioner för affärsverksamhet i besöksnäringen.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:

 • effectuation som handlingsstrategi och teoretiskt perspektiv på entreprenörskap.
 • olika perspektiv på tjänsteföretag och affärsutveckling, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • att analysera marknader och identifiera affärsmöjligheter i besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • att etablera och utveckla en tjänsteproducerande organisation, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • kundens och personalens kritiska roll och samspel i tjänsteföretag, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv?
 • att utveckla hållbar affärsverksamhet i samarbete med lokala och regionala aktörer, inklusive myndigheter och andra större organisationer.
 • etiska perspektiv på företagande inom besöksnäringen, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • grundläggande redovisning och ekonomistyrning i tjänsteföretag.
 • juridiska grunder för affärsverksamhet särskilt inom besöksnäringen.
 • att samarbeta med underleverantörer och partners för olika styr och ledningsfunktioner i företaget.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och självstudier. Ett större projektarbete som genomförs i grupp. Ett viktigt inslag är gästföreläsningar och case hämtade från lokala företag samt företrädare för besöksnäringen såväl nationellt som globalt.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp) samt skriftliga och muntliga gruppuppgifter (2,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin