Etnografi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA426

Kod
5KA426
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi A1N, Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2017
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i antropologisk och etnologisk metod för datainsamling och analys. Speciell tonvikt läggs vid etnografisk datainsamling. Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • förstå och förklara grundläggande etnografi och andra antropologiska samt etnologiska metoder för datainsamling och analys.
  • kritiskt värdera och välja de metoder som passar specifika forskningsfrågor och fält
  • förbereda och praktiskt använda etnografiska metoder
  • sammanföra fältdata, skriva effektiva fältanteckningar och intervjuprotokoll
  • förklara hur fältdata och teori förhåller sig till varandra och ge praktiska exempel på detta.

Innehåll

Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om deras praktiska leverne. Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även studenten möjlighet att bekanta sig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, fältövningar, handledning. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd eller i förekommande fall Väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin