Interaktivt berättande

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD059

Kod
5SD059
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Speldesign G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ges som friståendekurs och är valbar inom Kandidatprogram i speldesign, Kandidatprogram i Speldesign och Programmering, Kandidatprogram i Speldesign och Grafik samt Kandidatprogram i Spedesign och Projektledning.

Behörighetskrav

30 hp i speldesign

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • på ett reflekterande sätt beskriva interaktivt berättande och grundläggande narratologiska teorier,
  • förklara grundprinciperna för interaktivitet och agency ur ett teoretiskt perspektiv,
  • förstå det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter,
  • designa och skapa berättelser med förgrenande struktur, samt
  • känna till grundläggande principer för visuellt berättande.

Innehåll

Kursen har en tvärvetenskaplig bas och bygger främst på idéer från områden inom etnologi, litteraturvetenskap och speldesign. Den ger grundläggande kunskaper om interaktivt berättande i teori och praktik. Kursen betonar det senare med eget skapande som ett centralt inslag.

Kursen behandlar berättandets roll och funktion ur ett kulturellt perspektiv. Den ger en introduktion till narratologi och andra litteraturteoretiska modeller och metoder. Vidare utreds nyckelbegreppen interaktivitet och agency liksom det interaktiva berättandets särdrag, dess svårigheter och möjligheter. Kursen omfattar därtill en fördjupning i metoder för skapandet av interaktivt berättande gällande exempelvis narrativa strukturer (linjära och förgrenande), dramatiserad karaktärsdesign, mekanismer för interaktiv dialog, datorgenererande intriger och visuellt berättande (grundläggande filmteori).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops med aktiv studentmedverkan. Därutöver utför studenterna eget arbete, individuellt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en avslutande reflekterande PM. Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin