Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD519

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD519
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i biområdet Gestaltning i konvergerade medier.

Kursen är en valbar kurs inom Kandidatprogram i speldesign och grafik, 180 hp.

Behörighetskrav

Gestaltning med 3D-miljöer för spel 1, 7,5 hp

Mål

Kursen behandlar 3D-grafiska miljökomponenter för digitala spel med inriktning på realtidsimplementering av 3D-grafik för spel. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Skapa egna materialnätverk och texturuppsättningar där optimeringstekniker tillämpas, såsom texture atlases och material layering,
 • Implementera avancerade ljussättningar för 3D-spel och VFX och partikeleffekter samt uppvisa kunskap om hur VFX används för att åstadkomma den avsedda estetiska upplevelsen av spelet,
 • Effektivt tillämpa fysisk simulering i realtid såsom rigid bodies,
 • Skapa element för digitala inom- och utomhusmiljöer för spel som uppvisar god förståelse för grafiska principer samt komposition och iscensättning,
 • Diskutera och implementera visuella komponenter i spelmiljön som förstärker spelets estetik och hjälper till att leda spelaren mot spelets mål, samt
 • Utvidga programvarans funktionalitet med hjälp av skriptspråk.

Innehåll

Kursen utgör en fördjupning inom viktiga aspekter av mer avancerad environment art, inklusive VFX och optimeringstekniker. Kursinnehållet utgörs av individuella uppgifter rörande teoretiskt, tekniskt och konstnärligt innehåll samt tillämpning av både praktiska och teoretiska kunskaper och färdigheter.

Kursen innehåller:

 • Skräddarsydda material och texturer
 • Procedural materials
 • VFX och partiklar
 • Återgivning av naturelement såsom vegetation
 • Fysisk simulering av hårda och mjuka ytor
 • Komposition och iscensättning tillämpat på miljöer
 • Skriptspråk

Undervisning

Kursen kombinerar undervisning och självstudier. Undervisningen behandlar de teoretiska, konstnärliga och tekniska delarna av kursen under seminarier och workshops.

Examination

Examination sker i form av praktiska uppgifter och skriftliga komponeneter under kursens gång samt betygsatta seminarier. Betygsättning baseras på hur väl inlämnade uppgifter uppvisar förståelse och tillämpning av kursens teoretiska, tekniska och konstnärliga innehåll så som det beskrivs i kursens mål samt i kriterierna för varje enskild uppgift.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att detta betyg erhållits på majoriteten av inlämnade uppgifter samt på den avslutande uppgiften.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Plagiat och fusk

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin