Analytisk spektroskopi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB160

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB160
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi, inklusive Analytisk kemi 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva konstruktionen och funktionen av de instrumentella komponenterna för olika spektroskopiska tekniker
  • utnyttja flödessystem för provintroduktion och provberedning
  • förutsäga hur en ändring i instrumentella parametrar påverkar mätresultatet med respektive teknik
  • utföra teoretiska beräkningar relaterade till respektive teknik
  • värdera de genomgångna metodernas lämplighet för att lösa relevanta problemställningar

Innehåll

Analytiska aspekter för vanliga spektroskopiska tekniker inom analytisk kemi. Instrumentering och praktiska aspekter på atomär och molekylär absorptions- och emissionsspektrometri. Användning av flödessystem inom analytisk kemi.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och/eller seminarier samt laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 2,5 hp. Laborationerna motsvarar 2,5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin