Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3ME086

Kod
3ME086
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 22 maj 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning mot akutsjukvård 60 hp.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Målen formuleras utifrån barns, ungdomars, vuxnas och äldres behov inom akutsjukvård där studenten efter genomförd kurs ska kunna:

1. visa fördjupad kunskap om och redogöra för etiologi, patofysiologi, symtom, utredning och specifik handläggning vid svikt i vitala funktioner i samband med infektion, trauma inklusive omgivningsmedicin och förgiftningstillstånd,

2. redogöra för funktion av medicinsk/teknisk övervakningsutrustning och apparatur,

3. självständigt identifiera och analysera olika former av smärta inkluderande behov av smärtlindring samt följa upp given behandling,

4. reflektera över eget förhållningssätt och bemötande vid kris och krisreaktioner hos patient och närstående,

5. självständigt och systematiskt kunna tillämpa och värdera kliniska bedömningsmetoder samt systematiskt kunna värdera fysiskt och psykisk hälsostatus, detta med hänsyn taget till såväl rådande lagrum som utifrån ett åldersspecifikt och kognitivt hänsynstagande.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

- Personcentrerad omvårdnad

- omvårdnad på avancerad nivå

- triage

- kris och krisreaktioner

- etik

- styrdokument

MEDICINSK VETENSKAP

- Akuta tillstånd inom pediatrik, geriatrik och psykiatri

- svikt av vitala funktioner vid infektionssjukdomar, trauma och förgiftning

- algologi

- medicinsk teknik/övervakningsutrustning

- vårdhygien

Undervisning

ARBETSFORMER

Kursen innefattar webbaserade och campusförlagda föreläsningar, webinarium, seminarier samt teoretisk och klinisk färdighetsträning inom kunskapsområdena Vårdvetenskap 4,5 hp och Medicinsk vetenskap 3 hp. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och evidensbaserad kunskap.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, klinisk färdighetsträning, studieuppgifter med skriftlig redovisning och examinationer.

Examination

Skriftlig individuell examination, inlämningsuppgifter och klinisk examination.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle. Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övergångsbestämmelser

För godkänd kurs krävs genomförd kurs samt godkända examinationsuppgifter. Betyg sätts i enlighet med högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändring 2010:1064. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin