Kalkylering

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE156

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE156
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om företagets ekonomistyrning. Efter genomgången kurs skall studenten ha en grundläggande:

 • förståelse för att företagande bygger på ett värdeskapande
 • kunskap om kopplingen mellan ägarstyrning – ekonomistyrning – extern redovisning
 • kunskap och förståelse för sambanden mellan extern/intern redovisning, resultatplanering, kalkyler och olika former av styrmodeller som en organisation använder (t.ex. budget)
 • kunskap om vilken typ av resultat- och kostnadsbegrepp som är lämpade för olika beslutssituationer
 • kunskap om upprättande av kalkyler för bedömning av produkter, tjänster och investeringars kostnader, lönsamhet och kassaflödespåverkan
 • förståelse för att investeringar finansieras med ett kapital och hur man bedömer detta kapitals kostnader
 • förståelse för investeringsbedömningens principer och då speciellt nuvärdeskalkyler.

Innehåll

Kursen inleds med en diskussion av grundläggande begrepp. I avsnittet produktkalkylering visas hur varierande kostnadsbegrepp används för olika syften. Vid bedömning av produkters och tjänsters lönsamhet kan, beroende på beslutssituations art, endera av två grundläggande metoder aktualiseras, självkostnads – eller bidragsmetod. Kursens avslutande avsnitt behandlar internredovisning samt företagets krav på planerade investeringar och kriterier för deras lönsamhet.

Exempel på specifika kunskaper och färdigheter studenten förväntas uppnå:

 • förståelse för de styrprocesser som samspelar i en organisations informationssystem, strategi, budget, redovisning och uppföljning
 • upprättande av budget och vilka processer som ingår i detta
 • kunna redogöra för vissa samband mellan verksamhetsvolym, intäkter/kostnader och kassaflödespåverkande faktorer
 • förstå skillnad mellan särkostnad/samkostnad, rörliga och fasta kostnader samt direkta och indirekta kostnader (omkostnader)
 • kunskap om när vilken typ av kalkyl lämpar sig bäst som underlag för ett specifikt beslut.
 • kunskap om företagets krav på planerade investeringar och deras lönsamhet, investeringars kassaflöde, pengars tidsvärde och val av kalkylränta. Exempel på metoder är nuvärde- och internräntemetoden.
 • genomföra investeringsbedömningar med hjälp av Nuvärdemetoden (realt, nominellt, före och efter skatt, samt med eller utan lånefinansiering), Internräntemetoden och Pay-back metoden
 • beräkna reala räntor
 • beräkna slutvärden
 • beräkna annuiteter

Undervisning

Undervisningen rymmer bl. a. föreläsningar, skriftliga uppgifter i grupp och seminarier.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker löpande genom individuellt skriftligt prov samt seminarier och inlämningsuppgifter i grupp. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser i företagsekonomi: Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och Företagande 2FE000, 2FE007, Kalkylering och redovisning 2FE279, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, 2FE032, Företagsekonomi 1TG010, Ekonomistyrning för företag och offentliga organisationer 2FE017, Ekonomisk kalkylering 2FE945.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin