Grammatik och fonologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS212

Kod
5NS212
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive Språkstruktur, 7,5 hp, eller motsvarande kurs. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande

  • kunna redogöra för viktiga principiella skillnader mellan olika teorier och metoder som är aktuella inom forskning i grammatik och fonologi
  • kunna tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar som ur ett grammatiskt eller fonologiskt perspektiv behandlar svenskan och/eller andra nordiska språk
  • kunna reflektera över hur konkreta forskningsresultat inom grammatisk och fonologisk forskning som rör svenskan eller andra nordiska språk kan relateras till de bakomliggande teoretiska utgångspunkterna
  • kunna, med hjälp av kurslitteraturen, göra grammatiska och fonologiska analyser enligt olika teoretiska modeller

Innehåll

Kursen behandlar dels olika teorier, modeller och metoder inom grammatiskt och fonologiskt inriktad språkvetenskap,

dels centrala grammatiska och fonologiska problem i de nordiska språken som lämpar sig att diskutera från teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den studerande ska också lära sig grundläggande tillämpning av några olika analysverktyg som presenteras i kursen.

Undervisning

Undervisning ges i föreläsningsform och kan kompletteras med muntliga redovisningar från studenterna och seminariediskussioner. Kursen kan även studeras med enskild handledning.

Examination

Examination sker genom skriftlig eller muntlig tentamen alternativt genom skriftliga hemuppgifter vid kursens slut. Skriftliga och/eller muntliga redovisningar under kursens gång kan ingå som obligatoriska moment.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin