Kinesiska D1, utlandstermin

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kinesiska A, Kinesiska B och minst 22,5 hp från Kinesiska C

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • skriva och läsa ytterligare ca 500 glosor (utöver de ca 1500 glosor som lärts in under kurserna Kinesiska A- C) i deras förenklade form, samt ha passiv kunskap om deras oförenklade form;
  • med hjälp av lexikon läsa, förstå och skriva referat om texter skrivna på modern kinesiska: sakprosa, medelsvåra skönlitterära originaltexter,tidningsartiklar eller faktatexter om annat i Kina studerat ämne
  • föra samtal och diskussioner på kinesiska om utvalda ämnen;
  • på kinesiska återberätta huvudinnehållet i och diskutera utvalda texter,tidningsartiklar, filmer eller Tv-program
  • skriva texter om utvalda ämnen på kinesiska;
  • ha viss förmåga att läsa kinesisk skrivstil.

Innehåll

Studier under en termin vid universitet i Peking eller Guilin som Uppsala universitet har studentutbytesavtal med för den avsedda vårterminen. Studierna avser 30 hp språkstudier och undervisningen är på kinesiska.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. I vissa delkurser ingår även grupparbeten/individuella arbeten med muntliga och skriftliga redovisningar. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen och det kräver närvaro och aktivt deltagande vid kursens undervisningstillfällen.

Examination

Kunskapskontrollen görs genom fortlöpande och terminsavslutande muntliga och/eller skriftliga prov inom ramen för undervisningen vid det kinesiska universitetet (eller motsvarande). För att erhålla betyget G på hela kursen krävs att studenten erhållit i genomsnitt 60-79 poäng i sitt betyg från det kinesiska universitetet (el. motsv.). För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs att studenten erhållit i genomsnitt 80-100 poäng i sitt betyg från det kinesiska universitetet(el.motsv.). Extra provtillfälle för studerande som underkänts vid ordinarie prov vid det kinesiska universitetet (el.motsv.) anordnas enbart av det kinesiska universitetet (el. motsv.).

Övriga föreskrifter

Vid sidan av ordinarie ansökningsförfarande i Sverige krävs också en separat ansökan till mottagande språkskola, universitet el. motsv. Denna ansökan administreras av institutionen.

Studenter som ämnar läsa både kinesiska D1, utlandstermin och kinesiska D2 måste i sin examen ha 30 hp inom ett annat huvudområde eller biområde vid Uppsala universitet.

Kursen är inte avsedd för modersmålstalare i kinesiska.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Övergångsbestämmelser

För tillträde till Kinesiska D1 utlandstermin krävs 60 hp på kinesiska A-B samt minst 22,5 hp på Kinesiska C. Studenter som väljer att även läsa Kinesiska D2 med självständigt arbete kan räkna in Kinesiska D1 utlandstermin, 30 hp i sin examen och har då totalt 150 hp i kinesiska och därmed krävs endast 30 hp breddningsämne för en filosofie kandidatexamen (180 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin