Etik och folkhälsa

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV377

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FV377
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Folkhälsovetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursens mål är att ge kunskaper om de etiska teorier och begrepp som är särskilt tillämpliga för frågor om hur individens intressen skall vägas mot det allmänna folkhälsointresset.

Behörighetskrav

180 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • presentera några centrala etiska principer och deras funktion för att hantera interventioner och åtgärder som syftar till att främja folkhälsan;
  • kritiskt analysera några olika etiska hållningar för en avvägning mellan individens och det allmännas intressen;
  • redogöra för vad respekten för individens autonomi, rättigheter och integritet innebär och hur dessa begrepp kan tänkas påverka utformningen av olika insatser för att främja folkhälsa;
  • redogöra för de etiska problem som kan tänkas uppstå i samband med epidemiologisk och klinisk forskning och föreslå hur individens och det allmännas intressen bör vägas mot varandra i detta sammanhang;
  • förstå och tillämpa ett genusperspektiv på dessa frågor samt,
  • självständigt skriftligt formulera en sammanhängande argumentation i någon folkhälsoetisk fråga, på ett sådant sätt att inte enbart de deskriptiva inslagen presenteras utan också de värderingsmässiga utgångspunkterna blir tydliga.

Innehåll

Under kursen diskuteras olika typer av etiska frågeställningar som aktualiseras inom folkhälsoetiken. Bland annat berörs frågor relaterade till vård av ”papperslösa” flyktingar, smittskydd, prioritering av begränsade resurser, gentester och individens ansvar, skillnaden mellan terapeutisk och icke-terapeutisk forskning, användandet av biobanker och persondata inom epidemiologisk forskning, forskarens ansvar för att förhindra bioterrorism samt frågor kring olika folkhälsointerventioner på samhällsnivå.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturseminarier.

Examination

Examinationen sker i form av litteratursammanfattningar och PM-skrivande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter 3FV209 Etik och folkhälsa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin