Kulturarvspolitik och identitet

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV705

Kod
5KV705
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturvård A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 april 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna

avseende kunskap och förståelse

  • kritiskt reflektera över kulturarvets motstridiga natur och särskilt dess politiska konsekvenser, samt diskutera detta genom relevanta begrepp,
  • förstå hur och varför kulturarv formas av och ingår i politik,
  • förstå och redogöra för komplexiteten i kulturarvet i ett globalt sammanhang,

avseende färdighet och förmåga

  • beskriva och tillämpa olika kulturarvsdiskurser, samt att tänka bortom eurocentriska definitioner och beskrivningar av kulturarv och bevarande,
  • självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor av relevans för kulturarvskritiska studier,
  • självständigt samla in information och material för att producera och presentera en kort uppsats om ett ämne som är relevant för kursens tema,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • relatera till kritiska förhållningssätt till kulturarvet och dess politiska konsekvenser,
  • värdera och behandla olika och alternativa kulturarvspraktiker och föreställningar, samt
  • uppvisa medvenhet om samt värdera etiska aspekter på forskning som berör etnicitet och identitet inom fältet kulturarv och hållbarhet.

Innehåll

Denna kurs behandlar främst aspekter av social och kulturell hållbarhet, och fokuserar på kulturarvet som en politisk maktfaktor i förhållande till identitet och tillhörighet. Kursen ger studenterna en bättre förståelse av de komplexa relationerna mellan kulturarv och människor i samhället, särskilt de relationer som involverar auktoritet och makt. Kursen kommer också att ge studenterna verktyg för att förstå och hantera denna komplexitet genom kritiska förhållningssätt till kulturarv och bevarande. Fallstudier från olika delar av världen kommer att presenteras. Under kursen kommer studenter att möta kulturarv i förhållande till nationalism, kolonialism och postkolonialism. En särskild tonvikt ligger på att balansera den dominerande eurocentriska, materialfokuserade kulturarvsdiskursen, genom att presentera alternativa metoder till och grunder för kulturarv, utforska frågor som materiella och immateriella arv, identitet, äkthet, ägande, samt kulturella-, minoritets- och mänskliga rättigheter.

Undervisning

Kursen består av seminarier, föreläsningar och exkursioner. Det kan förekomma en exkursion utanför Gotland. Aktivt deltagande i seminarier, grupparbeten och exkursioner är obligatoriskt. Frånvaro från någon av dessa kommer att behöva kompenseras.

Examination

Bedömning kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och inlämning av skriftliga uppgifter. Betyg ges i enlighet med det svenska betygssystemet. Följande betyg används: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin