Renässansens perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KV852

Kod
5KV852
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Konstvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 juni 2018
Ansvarig institution
Konstvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

120 hp. 60 hp konstvetenskap eller motsvarande.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten:

  • ha en allmän förståelse av perspektivteori och 3D-gestaltning inom den västerländska bildkonsten perioden ca 1300-1700,
  • ha en specifik förståelse av den italienska renässansens perspektivteori och praktik,
  • ha förmåga att analysera perspektiv och rumsgestaltning i tidigmoderna bilder,
  • ha förmåga att relatera renässansens perspektivteori till det praktiska utförandet och till bevarade artefakter,
  • ha god kännedom om perspektivteori och dess historiografi och fördjupade kunskaper om delar av fältet,
  • ha ett kritiskt förhållningssätt till perspektivteori och dess praktiska tillämpning och historiografi,
  • ha insikter om fältets vetenskapliga begränsningar och möjligheter.

Innehåll

Kursen behandlar perspektivteori och praktik inom Västerlandets bildkonst, med fokus på renässansens Italien, perioden ca 1300-1700. Perspektivteori och praktik relateras till olika kulturers rumsgestaltningar inom bildkonsten. Utöver målerikonsten studeras även scenografi, skulptur, arkitektur och andra visuella medier där perspektivet spelar en central roll. I ett vidare sammanhang berörs också mentalitetshistoriska, filosofiska och naturvetenskapliga aspekter av perspektivet samt relationen till 3D-gestaltningar i digitala medier.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av nätbaserade seminarier.

Examination

Examination sker löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter. Som betyg för kursen används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin