Avancerad vetenskaplig forskning och metodologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MK015
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 22 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen ingår i termin tre på masterprogrammet i infektionsbiologi.

Behörighetskrav

Ett års studier inom Masterprogram i infektionsbiologi eller motsvarande.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tolka, kritiskt granska och värdera vetenskapliga resultat och utveckling inom infektionsbiologi och biomedicin
  • förstå och förklara principer för studiedesign och experimentella modeller, inklusive aspekter på såväl grundläggande som avancerad laborativ forskningsmetodik
  • utvärdera och diskutera samband mellan studiedesign och metodik, samt bioinformatiska och statistiska analysmetoder
  • identifiera och bedöma forskningsetiska frågor i vetenskapliga sammanhang, inklusive experimentella modeller och studieutformningar
  • planera, formulera och förklara grundläggande studiedesign och statistisk analys för ett projekt motsvarande en mastersuppsats (30-45 hp)
  • Alternativ I: visa förståelse i teoretisk bakgrund, experimentell design, metodik, analys och etiska aspekter av det planerade forskningsprojektet
  • Alternativ II: uppfylla kraven enligt svensk lagstiftning (SJVFS 2015: 38, L 150) och direktiv 2010/63/EU för personer som utför djurexperimentella studier (funktion A + D).

Innehåll

Baserat på tidigare förvärvad molekylär och biomedicinsk kunskap inom infektionsbiologi och biomedicinsk forskning ger kursen en djupare förståelse för experimentell design och avancerade laboratorietekniker som används inom fältet. Kursen ger kunskaper i experimentell design, forskningsetik, relevant informationshämtning, hantering av referenser och litteraturgranskning. Under kursen arbetar studenterna med vetenskaplig kommunikation genom att planera och skriva en projektplan, samt presentera aktuell forskning och egna experimentella resultat.

Två alternativ är tillgängliga under en mindre del av kursen (3 poäng).

Alternativt CI: planera, skriva och försvara en detaljerad forskningsplan för det kommande masterprojektet, eller ett forskningsprojekt av motsvarande omfattning

Alternativ CII: teoretisk och praktisk försökdjurskurs (kräver intyg om nödvändighet från handledare vid kommande examensprojekt)

Undervisning

Undervisningen ges på engelska och består av föreläsningar, seminarier samt praktiska och teoretiska uppgifter. Seminarier och uppgifter är obligatoriska.

Examination

Kursens olika delas examineras muntligt och skriftligt enligt följande:

A: Teori (6 hp). Skriftlig tentamen med betygsgrad underkänd, godkänd eller väl godkänd.

B: Seminarier, fallstudier, studiebesök och övningar (6 hp). Obligatorisk närvaro, samt skriftliga rapporter och muntliga presentationer

CI: Teoretiskt forskningsprojekt (3 hp). Examineras genom deltagande i obligatoriska moment (projekt introduktion, presentation av experimentell design och mini symposium), skriftlig rapport och muntlig presentation vid mini-symposium.

eller

CII: Experimentell djurmodul (3 hp). Genomförd internetbaserad teoretisk kurs och praktisk träning av djurhantering (sammanlagt 57 timmar).

De obligatoriska övningarna ges betyget underkänd eller godkänd.

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga skriftliga prov och obligatoriska moment. Slutbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg på alla ingående kursdelar. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin