Tillämpad läkemedelsanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK228

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK228
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Motsvarar tidigare kurser 3FK063 eller 3FK308 Läkemedelsanalys och kan inte ingå i examen tillsammans med dessa kurser.

Motsvarar och ersätter 3FK328.

Behörighetskrav

För studerande på apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha uppnått 150 hp inom programmet, inklusive analytisk farmaceutisk kemi, bioanalytisk kemi samt produkt- och processanalytisk kemi, och genomgått alla tidigare kurser på termin 1-7.

För studerande på civilingenjörsprogrammet gäller att alla programmets kemikurser under årskurserna 1-2, samt kursen Analytisk kemi i läkemedelsutveckling 15 hp skall ha följts.

För studerande inom masterprogrammet i läkemedelsutveckling krävs att Produkt- och processanalytisk kemi alternativt Produkt- och processanalytisk kemi i läkemedelsutveckling har genomgåtts.

Behörig att antas till fristående kurs är den som har 150 hp, inklusive kunskaper motsvarande 60 hp kemi inklusive analytisk farmaceutisk kemi, bioanalytisk kemi och produkt- och processanalytisk kemi.

Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

• Söka relevant litteratur och upprätta en försöksplan för en läkemedelsanalytisk frågeställning.

• Utföra en riskbedömning för laborativt arbete.

• Utifrån en framtagen försöksplan självständigt utveckla och validera en läkemedelsanalytisk metod samt dokumentera denna på ett kvalitetssäkrat och vetenskapligt sätt.

• Redovisa erhållna resultat i form av en av en vetenskaplig artikel på engelska.

• Redovisa och försvara erhållna resultat muntligt.

• Opponera på annan students skriftliga och muntliga redovisning.

Innehåll

Provtagning och provupparbetning. Avancerad separationsteori för kromatografiska och kapillärelektroforetiska tekniker. Tillämpad masspektrometri. Metodkonstruktion och optimering. Kvalitetssäkring. Regulatoriska aspekter på läkemedelsanalys. Litteratursökning. Forskningsdokumentation. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av seminarier, studiebesök och metodutvecklingslaboration. Stor vikt läggs vid den studerandes eget inlärande samt förmåga att självständigt söka information och lösa problem.

Obligatoriska moment:

Kursdeltagares närvaro är obligatorisk vid kursintroduktion, seminarier och samtliga moment i samband med laboration.

Examination

Examination sker i slutet av kursen i form av muntlig och skriftlig redovisning av laboration (provkod).

Komplettering av icke godkända obligatoriska moment kan tidigast ske vid nästa kurstillfälle och då i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt 6 provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin