Missbruk och beroende

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FF205

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FF205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 16 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Innehållet i kursen överlappar innehållet i grundkurserna i farmakologi inom apotekar- och receptarieprogrammen, vilket medför att kursen inte kan ingå i apotekar- eller receptarieexamen.

Ingen del av kursen kan tillgodoräknas inom kursen Läkemedelsmissbruk och beroendelära på avancerad nivå.

Kursen ersätter och motsvarar 3FF022, Missbruk och beroende, 7.5 högskolepoäng.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna:

* definiera grundläggande begrepp inom missbruks- och beroendeområdet

* beskriva signalsubstanser och kommunikation i hjärnan på en grundläggande nivå; speciellt hjärnans

belöningsnätverk och områden som är involverade i drogberoende

* visa förståelse för risk- och skyddsfaktorer för drogberoende, inverkan av arv och miljö samt annan

psykiatrisk samsjuklighet

* på en basal nivå förklara hur olika droger påverkar hjärnan och vilka effekter olika missbruksdroger

har

* ange skadeverkningar av olika missbruksdroger

* övergripande beskriva olika terapiformer vid drogberoende och motivera för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder

Innehåll

Kunskap om missbruk och beroende är värdefullt inom flera olika discipliner och denna kurs är avsedd att ge en orientering inom drogberoendeområdet och en baskunskap som kan användas inom många yrkesområden. Kursen syftar till att förmedla en grundläggande kunskap om missbruksdroger och om beroendemekanismer i hjärnan. Grundläggande kunskap förmedlas om hur hjärnans belöningsnätverk fungerar, om dess naturliga funktion och om hur det påverkas av olika missbruksdroger. Under kursen behandlas hur alkohol, läkemedel, opioider, amfetamin, kokain, nikotin, cannabis, så kallade partydroger och dopningspreparat påverkar hjärnan vid såväl kortvarig som långvarig användning. Vidare behandlas individuella skillnader i sårbarhet för drogberoende, basala teorier om hur beroende utvecklas, kulturella aspekter, samsjuklighet samt behandling av drogberoende.

Undervisning

Undervisning kommer att ske i föreläsningsform och gruppövningar. Deltagande i schemalagda aktiviteter är obligatorisk.

Undervisningen bedrivs på kvällstid och kvartsfart under en termin.

Examination

Skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen och deltagande i obligatoriska moment (provkod).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin