Miljöekonomi och ekologisk ekonomi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV108

Kod
1GV108
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Miljövetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

30 hp miljövetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, samhällsgeografi, nationalekonomi, hållbar energiomställning eller företagsekonomi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • sammanfatta de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna av hållbar utveckling samt begreppen stark och svag hållbarhet
  • redogöra för sambanden mellan naturresursutnyttjande, planetära begränsningar, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling
  • formulera nationalekonomiska förklaringar till samt lösningar på miljöproblem
  • beskriva möjligheter och begränsningar med miljöekonomisk värderingsmetodik

Innehåll

Tvärvetenskapligt angreppssätt på ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner av hållbar utveckling. Naturresurser, ekosystemtjänster och planetära begränsningar i relation till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Hållbarhetsindikatorer. Miljömärkning. Nationalekonomiska förklaringar till samt lösningar på miljöproblem. Miljöekonomisk värderingsmetodik.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Övningar och seminarier (4 hp) och skriftliga presentationer (6 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin