Ungerska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5UN004

Kod
5UN004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2018
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Minst 22,5 hp från Ungerska A1 och Ungerska A2, inklusive delkurserna Ungersk grammatik, Språkfärdighet och Färdighetsträning med textanalys.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i grammatik, ökade praktiska färdigheter i ungerska samt ökade kunskaper om den ungerska litteraturen, kulturen och de ungerska samhällsförhållandena.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* tillämpa sina kunskaper i formlära och i verbrektion

* förstå sammanhängande tal i normal hastighet i olika ämnen

* föra något mer avancerade samtal på ungerska

* förstå och analysera olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

* visa fördjupade kunskaper i ungersk litteraturhistoria

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Grammatik, 7,5 hp

Delkursen innehåller en genomgång av satsläran med tonvikt på verbrektion och användning av modus. Analys av elementärsatser.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

* tillämpa sina kunskaper i formlära inom syntaxen

* använda de inhämtade kunskaperna i verbrektion i praktiken

* använda modus i sammansatta satser

* analysera elementära satser

* formulera olika typer av sammansatta meningar

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftlig prov.

Delkurs 2. Språkfärdighet, 7,5 hp

Under kursen övas aktiv användning av det tidigare inhämtade ordförrådet och de grammatiska kunskaperna i både skrift och tal. Ordförrådet utökas ytterligare och kunskaper inhämtade under grammatikdelkursen övas. Studenterna får göra kortare självständiga presentationer och enklare översättningar till och från ungerska.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

* tillämpa inhämtade kunskaper i grammatik

* hålla kortare presentationer över något vardagligt tema

* förstå sammanhängande tal i normal hastighet i olika ämnen

* föra något mer avancerade samtal på ungerska

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom ett avslutande skriftligt prov.

Delkurs 3. Färdighetsträning med textanalys 7,5 hp

Delkursen består av två moment: Färdighetsträning och Textanalys.

Delkursen innehåller intensiva studier av ca 40 sidor text av olika karaktär. Under delkursens gång övas översättning, förs dialoger och hålls presentationer. Det inom A-kurserna förvärvade ordförrådet byggs på.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

* förstå och analysera olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

* översättta till svenska olika typer av texter på ungerska med hjälp av adekvata hjälpmedel

* använda det inhämtade ordförrådet i dialoger eller olika presentationer.

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning och genom ett avslutande skriftligt prov i två delar.

Delkurs 4. Ungersk skönlitteratur 1, 7,5 hp

Delkursen innehåller en översikt av den moderna ungerska skönlitteraturen från början av 1900-talet till våra dagar. Under kursen läses 1000 s. ungersk skönlitteratur i översättning eller original. Ca 20 sidor skönlitterär text på ungerska analyseras.

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:

* redogöra för fördjupade kunskaper i ungersk litteraturhistoria

* redogöra för fördjupade kunskaper i ungersk skönlitteratur

* analysera skönlitterära texter

* använda relevanta lexika och handböcker

Kunskapskontroll sker genom fortlöpande bedömning samt genom skriftlig redogörelse.

Undervisning

Undervisningen består av regelbundna nätbaserade lektioner med föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen. Det är av vikt för den studerande att regelbundet bevista undervisningen. Denna kan emellertid inte täcka hela det kunskapsstoff som måste inhämtas, varför självstudier är nödvändiga. Det förutsätts att den studerande arbetar på egen hand under den tid som inte upptas av undervisning.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under respektive delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta erhållits på delkurser om minst 22,5 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin