Jordbävningar och andra naturkatastrofer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GE062

Kod
1GE062
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N, Geovetenskap G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • återge var jordbävningar sker, hur stora de kan förväntas bli och hur vanliga de är.
  • beskriva vanliga följdfenomen av jordbävningar.
  • redogöra för samhälleliga faktorer som är avgörande för hur allvarliga konsekvenserna av en jordbävning blir.
  • beskriva de olika faktorer som ingår i en jordbävningsförutsägelse och redogöra för skillnaden mot "Early warning".

Innehåll

Enskilda naturkatastrofer kan skörda hundratusentals människoliv. I den här kursen är fokus på jordbävningar och dess relaterade fenomen som t.ex. jordskred och tsunamier. Vi går igenom var jordbävningar kan förväntas ske, och hur stora de kan bli och hur ofta de förekommer och sätter dem i relation till andra naturkatastrofer. Var jordbävningar sker är också ibland avgörande för vilken källmekanism som kan förväntas, vilket i sin tur påverkar vilka följdverkningarna blir. Jordbävningscykler diskuteras. Jordbävningsförutsägelser och varningssystem gås igenom, samt fallstudier av tidigare stora jordbävningskatastrofer och vad vi kan lära av dessa.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Skriftlig examination (4 hp) och seminariepresentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin