Informationshanteringssystem

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL471

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL471
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bioinformatik A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Alt 1. 120 hp inkl. Databasteknik I, 10 hp i programmering, Genomik och bioinformatik samt en av kurserna Skriptprogrammering eller Algoritmer och datastrukturer I. Alt 2. 120 hp inklusive Introduktion till bioinformatik, Programmering i Python, Introduktion till programmering, beräkningsvetenskap och statistik och Databasteknik I. Alt 3. 120 hp inklusive 30 hp matematik tillsammans med 30 hp datavetenskap varav minst 5 hp databaskunskap. Introduktion till bioinformatik och Skriptprogrammering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • utvärdera och jämföra olika biotekniska applikationer samt, utifrån tekniska krav, bedöma deras lämplighet i en given kontext.
  • konstruera och implementera en webbaserad bioteknisk applikation inklusive databashanteringssystem, webbserver och gränssnitt.
  • hantera tekniska och domänspecifika aspekter i utvecklingen av applikationen. Väga krav och behov vid applikationsdesign för att kunna välja lämplig teknisk lösning inom givna tekniska begränsningar.
  • använda relevanta verktyg såsom databashanteringssystem, webbserver, klient- och serverbaserade skriptspråk och utvecklingsverktyg för webbapplikationer.
  • planera och genomföra ett strukturerat projektarbete tillsammans med andra studenter så att det kan genomföras inom givna ramar, bidra konstruktivt till arbetet, samt reflektera över och utveckla gruppens samarbete under processen.
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Praktiskt projektarbete vid skapandet av en bioteknisk applikation. Teori och terminologi för biotekniska och webbaserade system. Auditering, arkivering och krav på säkerhet och kvalitetssäkring. Tekniska egenskaper hos biotekniska applikationer. Praktisk användning av databassystem, webservrar och interaktiva webbgränssnitt.

Undervisning

Projektarbete kompletterat med föreläsningar och lektioner samt några gästföreläsningar från industrin.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och projektarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin