Textanalys i teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV265

Kod
5SV265
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 september 2018
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

60 hp i ett språkvetenskapligt ämne med successiv fördjupning

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • ​redogöra för och diskutera centrala perspektiv och arbetsmetoder inom modern språkvetenskaplig textforskning med intresse för texters roll i samhälls- och verksamhetskontexter
  • översiktligt redogöra för hur det textanalytiska forskningsfältet har vuxit fram
  • tillämpa olika typer av textanalytiska metoder, inklusive redskap för analys av multimodalitet
  • planera och självständigt genomföra en mindre textanalytisk undersökning och diskutera och reflektera över metodiska överväganden i samband med denna.

Innehåll

Kursen introducerar perspektiv på textanalys som är aktuella inom modern språkvetenskaplig forskning. Fokus ligger på tillämpningar som förstår texter i relation till de funktioner de fyller i samhällskontext och i verksamhetskontexter och berör särskilt olika typer av kritiska analyser. Kursen utgår från ett perspektiv som innebär att texter ses som multimodala, vilket gör det relevant att analysera även visuella och materiella aspekter av texter. Studenterna utvecklar sin förmåga att formulera frågeställningar och välja metod, samt att tillämpa för kursen relevanta analysredskap, genom att självständigt planera och genomföra en mindre undersökning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Kursen examineras löpande genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter. I alla skriftliga och muntliga arbeten bedöms studentens förmåga att uttrycka sig korrekt och funktionellt, anpassat till situation och genre.

​För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som firstående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin