Introduktion till maskininlärning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL034

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL034
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav minst 15 hp matematik inkl. Sannolikhet och statistik DV och Linjär algebra II, och 30 hp datavetenskap inkl. fortsättningskurs i programmering och grundkurs i beräkningsvetenskap eller numeriska metoder.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och jämföra olika maskininlärningsmetoder;
  • använda maskininlärningsverktyg i praktisk tillämpning;
  • utvärdera olika metoders lämplighet för givna tillämpningar.

Innehåll

Detta är en praktisk introduktion till maskininlärning: dess terminologi, en översikt av metoder för övervakad och oövervakad inlärning, som exempelvis regression, klassificeringsträd, introduktion till neuronnät och djupinlärning (deep learning), och klustring, användning av etablerade verktyg för maskininlärning, tillämpning av metoderna på verklig data, och praktiska aspekter så som dimensionsreduktion och korsvalidering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin