Medicinsk mätteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE786

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE786
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Introduktion till medicinsk teknik och Elektriska mätmetoder

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för uppkomsten av mätbara fysiologiska signaler i människokroppen,
  • redogöra för funktion och tillämpning av moderna medicintekniska givare och mätprinciper, bearbetning och presentation av mätresultat,
  • redogöra för uppkomst och eliminering av störningar,
  • redogöra för principer och användningsområden bakom de vanligaste mätmetoderna inom klinisk fysiologi, patientövervakning och klinisk mikrobiologi,
  • praktiskt använda några medicintekniska mätsystem för att mäta fysiologiska signaler t.ex. temperatur, blodtryck, SpO2, EKG och EEG,
  • värdera fördelar och nackdelar med olika mätsystem samt redogöra för dessas begränsningar,
  • förklara innebörden av kvalitetssäkring vid mätningar och redogöra för begreppen mätosäkerhet och spårbarhet,
  • redogöra för olika kalibreringsmetoder av medicinteknisk utrustning.

Innehåll

Biosignalernas uppkomst och betydelse. Metoder för att mäta temperatur, tryck, flöde och volym för blod och andningsgaser. Fysiologiska givare. Egenskaper hos olika givare. Instrumentering i fysiologisk mätteknik. Möjligheter, begränsningar och felkällor i olika metoder. Kvalitetssäkring inom medicinsk mätteknik. Kalibreringsmetoder för medicinteknisk utrustning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarium. Laborationer där klinisk medicinteknisk utrustning används för mätning och bearbetning av fysiologiska signaler. Studiebesök på ackrediterat medicinskt laboratorium.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

​Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin