Fördjupad praktisk språkfärdighet i persiska

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PE003

Kod
5PE003
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Den ingår även i Orientalistikprogrammet - Persiska, termin 5. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2013-02-08 och gäller från 2013-08-29.

Behörighetskrav

Tillämpad persiska eller minst 15 hp från Persiska C

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten minst kunna:

- Brevskrivning: läsa och översätta, men även själv producera formella brev på persiska, samt kunna redogöra för olika formella och informella genrers särdrag;

- Handskrifter och skrivstil: läsa handskrivna texter på persiska skrivna i skrivstil, samt själv kunna producera handskrivna texter på persiska med mer driven handstil;

- Sociala medier: på en elementär nivå förstå och analysera persiska språket i bloggar, textmeddelanden och på twitter, samt ha bekantat sig med terminologi inom samma genre;

- Radio- och TV-nyheter: förstå och översätta nyhetssändningar på persiska, samt muntligt redogöra för innehållet på persiska.

Innehåll

Kursen innehåller en rad olika avancerade praktiska moment. Ett av de skriftliga momenten utgörs av brevskrivning i en rad olika genrer: enklare affärskommunikation, gratulationer och kondoleanser, samt formella och informella brev. Syftet är dels att analysera olika genrer, men även att ge studenten vektyg att producera egna brev för olika ändamål. Ett annat av de skriftliga momenten är den mer traditionella skrivstilstekniken (baserad på kalligrafistilen nasta'liq) som är vedertagen i Iran. Skrivstilsmomentet syftar till att dels kunna läsa olika handstilar, dels utveckla sin egen handstil till att bli mer driven. Ytterligare ett skriftligt moment utgörs av det mer moderna språket i bloggar, sms och twitter. Här ställs analysen av språket mot andra och ibland mer traditionella genrer. Syftet är att studera och analysera språket av idag i sociala medier både utifrån ett genreperspektiv som ifråga om grammatik. En sista genre som studeras och analyseras är nyhetssändningar i radio och TV. Till skillnad från de andra tre momenten kommer språket muntligt och kräver att studenten använder helt andra sinnen för att hantera denna specifika nyhetsgenre. Syftet är att studenten, förutom att studera och analysera denna genre i förhållande till de andra som förekommer på kursen, ska öva upp sin hörförståelse.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier, samt övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning och muntligt slutprov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin