Kurdiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande begreppen inom allmän fonologi, morfologi, syntax och semantik i vedertagen

  lingvistisk terminologi,

 • redogöra för språkvetenskapens uppdelning i områdena fonologi, morfologi, syntax och semantik,
 • redogöra för begreppen kongruensböjning, stark och svag böjning, deklination, konjugation och komparation,
 • i svensk text identifiera ordklasser och satsdelar,
 • i svensk text och med hjälp av språkvetenskaplig litteratur identifiera huvud- och bisatser samt klassificera bisatser,
 • redogöra för kurdiska språkets utbredning och dialektindelning samt språkets ställning inomde iranska och indoeuropeiska språken,
 • beskriva huvuddragen i sydkurdiskans ortografi (skriftsystem - modifierad arabisk skrift), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi samt tillämpa dessa kunskaper i textläsning,
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den sydkurdiska skriften,
 • översätta enkla meningar från svenska till sydkurdiska och vice versa,
 • skriva i arabisk skrift en elementär text som läses upp,
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild,
 • på sydkurdiska aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, yrkesbeteckningar, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi,
 • idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen,
 • läsa elementära texter på sydkurdiska med begripligt uttal,
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i elementära sydkurdiska texter,
 • läsa enkla sydkurdiska skönlitterära texter i normal hastighet med begripligt uttal,
 • översätta enkla sydkurdiska skönlitterära texter till svenska,
 • analysera två moderna sydkurdiska texter utifrån den sociopolitiska miljö de tillkommit i,
 • diskutera problematiken rörande mångspråkighet, språkstandardisering och frågan om nationalspråk,
 • beskriva grunddragen i Kurdistans äldre historia,
 • redogöra för den politiska utvecklingen i Kurdistan efter 1500-talet fram till modern tid,
 • redogöra för den religiösa situationen i Kurdistan,
 • redogöra för islams grundläggande troslära och historia.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser: Grammatik och texter 1 (sydkurdiska), Muntlig och skriftlig språkfärdighet (sydkurdiska), Grammatik och texter 2 (sydkurdiska) och Kurdistans sociopolitiska historia samt religioner i Kurdistan.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Delkurs 1: Examination sker i form av salsskrivning.

Delkurs 2: Examination sker i form av muntliga uppgifter samt salskrivning.

Delkurs 3: Examination sker i form salskrivning.

Delkurs 4: Examination sker i form av hemtentamen.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Introduktionskurs i sydkurdiska (sorani) (5KD132).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin