Kurdiska C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KD301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 8 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Kurdiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Kurdiska A och minst 22,5 hp från Kurdiska B

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd minst kunna:

För delkurs 1 Klassisk kurdisk poesi:

* läsa enkla klassiska kurdiska texter

* översätta enkla klassiska kurdiska texter till svenska/engelska

* analysera metriken i klassisk kurdisk diktning

* förklara de viktigaste elementen i den klassiska arabiska versläran, tillämpad på kurdiska

* redogöra för de viktigaste grammatiska skillnaderna mellan modern och klassisk kurdiska

För delkurs 2 Moderna kurdiska texter:

* läsa medelsvåra moderna kurdiska texter

* översätta medelsvåra moderna kurdiska texter till svenska/engelska

För delkurs 3 Kurdisk dialektologi:

* redogöra för dialektsituationen för kurdiska

* beskriva en valfri kurdisk dialekt som inte ingått i tidigare kurser med avseende på fonologi, morfologi och syntax

* läsa texter på vald specialdialekt

* översätta texter på vald specialdialekt till svenska/engelska

För delkurs 4 Språk och litteratur i Mellanöstern, Central- och Sydasien:

* redogöra för de viktigaste språkfamiljerna och deras huvudvarieteter i Mellanöstern samt Central- och Sydasien

* redogöra för distributionen av de viktigaste språken och vissa lingvistiska arealer där flera språkfamiljer är representerade

* redogöra för de typologiska dragen hos områdens viktigaste språk och visa hur dessa ändras i områden där flera olika språktyper är representerade

* redogöra för skillnaden mellan talade språk och skriftspråk, samt för språkliga standardiseringsprocesser

* redogöra för de viktigaste överregionala klassiska skriftspråken och deras moderna efterföljare

* redogöra för de litterära genrer som är representativa för den klassiska litteraturen

* redogöra för historiska faktorer som anses centrala för de klassiska litterära genrernas struktur, form och innehåll

* redogöra för den moderna litteraturhistorien och de viktigaste moderna genrerna

* redogöra för någon litteraturvetenskaplig teori som passar för studium av en modern genre

* på ett grundläggande sätt kunna applicera en modern litteraturteori metodiskt på litteratur i någon av regionerna Mellanöstern eller Central- och Sydasien.

Innehåll

Delkurs 1 Klassisk kurdisk poesi 7,5 hp

Delkurs 2 Moderna kurdiska texter 7,5 hp

Delkurs 3 Kurdisk dialektologi 7,5 hp

Delkurs 4 Språk och litteratur i Mellanöstern, Central- och Sydasien 7,5 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin