Syntax i världens språk

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5LN140

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN140
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde alternativt Lingvistik C.

Mål

Kursens mål är att ge en fördjupad översikt över ett antal centrala syntaktiska konstruktioner i världens språk.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • redogöra översiktligt för hur ett urval av centrala syntaktiska konstruktioner realiseras i världens språk,
  • relatera denna kunskap till motsvarande strukturer i svenska och engelska,
  • redogöra för hur de aktuella konstruktionerna beskrivs och diskuteras i den lingvistiska litteraturen, och
  • redogöra för hur den teoretiska kunskapen om de aktuella syntaktiska konstruktionerna ska tillämpas vid analys av empiriskt språkmaterial.

Innehåll

Kursen ger en fördjupning i ett urval av syntaktiska konstruktioner med syfte att belysa deras typiska egenskaper i världens språk. Exempel på syntaktiska konstruktioner som tas upp på kursen är ordklassystem (typiska karakteristika för huvudordklasserna; hur universella är ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och adverb) och satsfogningskonstruktioner (koordination, subordination, satskedjor, serieverbskonstruktioner). Analys och diskussion av de behandlade syntaktiska företeelserna ska illustrera hur syntaktiska mönster i svenska och engelska överensstämmer med eller skiljer sig från mönster som är allmänt förekommande i världens språk.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin